Det var ikkje utan risiko å sette seg i gjeld i gamle dagar, og dersom låntakaren ikkje kunne svare for seg, vart gjelda inndriven med hard hand. Dette syner gjeldsbrevet nedanfor til handelsmannen i Dryna, underteikna av skuldnar og kausjonist.

Jeg underskrevne Erik Martinusen Fuglevig, erkjender at jeg i Anledning af Joh. Olsen Drønnens Udlæg for mig til Juls. Sanne i Aalesund, samt til forskjellige Tider erholdte Varen og Contanter, er bleven ham skyldig omtrentlig 290 Spd. skriver tohundrede og nitti Speciedaler, af hvilken sum jeg pligter mig at betale Aarligen Renter med 6%, ligesom jeg pligter mig til at snarligens muligt at søge Gjælden dækket ved at levere ham de Fiskeprodukter jeg måtte erholde. Til Sikkerhed for Kapitalen og Renterne, og i tilfælde Omkostninger, giver jeg hermed ovenfornevnte Johan Olsen første Prioritets Panteræt i min i Landets almindelige Brandkasse assurerede Huse.

I tilfælde jeg skulde henvende mig til andre Kanter med mine Fiskevarer, eller at jeg gjorde mig skyldig i andre Misligheder med Hensyn til Dækkelse av samme, skal det Hele eller den resterende Deel af Beløbet uden forangaaende Lovmaal og Dom være forfalden til Betaling, og uten at der tilkommer mig nogen Løsningsræt, at stille den Pantsatte Eiendom til offentlig Auction paa min Gevinst eller Forlis, samt med regress til mig og mine øvrige Eiendeler, hvis Gjelden ei ved Salg af Pantet skulde blive afgjort.

Drønnen den 23. april 1864.
Erik Martinusen Fuglevik

Jeg undertegnede Johan Steffensen Davig i Otterlei indgaar herved som Selvskyldnercautionist for et beløb stort 150 Spd. – skriver: Et hundrede og femti Speciedaler af overnævnte Sum.
Johan Steffensen Davig m.f.P.

Til Vitterlighed:
P.D. Stafseth
Ananias Didriksen Stafseth

Erik Martinusen Fuglevik var tippoldefar til Endre Otterlei på Rimma, Karl Jan Fjørtoft (Svebakken) og fleire. Saman med Siri Knutsdotter frå Perimma hadde han sju born på det tidspunktet han pantsette hus og heim. Men det gjekk bra, og familien auka med endå tre. Ein av desse, Mattias, vart lærar og handelsmann i Hamningberg i Finnmark, og nr. 10, Martinus, vart oldefar til Endre og Karl Jan.

Johan Steffensen Davig var gift med Olave Kristiane Nilsdotter frå Rimma bnr. 13, Otterlei. Dei var barnlause.


Kommentarer

Panteobligasjon — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>